Det Rumlige Alfabet

Det Rumlige Alfabet er et brugsmodelsbeskyttet undervisningsmateriale til bogstavsindlæring i folkeskolens yngste klasser og børnehaver.

Alfabetet er udviklet af:
Hanne Louise Nielsen, Visuel designer og Line Dyrholm, Industriel designer

axel1.gif

Det Rumlige Alfabet er et læse- og staveundervisningsmateriale, der ikke kun appellerer til den sproglige og logisk-matematiske intelligens. I dag henvender størstedelen af undervisningen sig primært til disse to intelligensformer, og er de ikke barnets stærke side, kan de blokere for indlæringen.

Børn lærer i forskellige tempi og på forskellige præmisser. Ved at præsentere fagstoffet med metoder, der appellerer til flere sanser og intelligenser, tabes færre elever fra starten.

Grundlaget for Det Rumlige Alfabet har vi fundet i Howard Gardners filosofi om, at menneskets intelligens kan måles ud fra syv forskellige parametre. Udgangspunktet for produktet er den krops-kinæstetiske intelligens. Produktet opfordrer til mere fysisk aktivitet i læringssituationen, fordi fokus på indlæringen så skubbes til side i børnenes bevidsthed, og fagstoffet i højere grad leges ind. Vi mener, at legen kan bruges som et seriøst og udviklende redskab og være med til at give børnene succesoplevelser i læringssituationen.

Det Rumlige Alfabet er udformet, så det appellerer til sanserne. Børnene kan røre, føle og mærke bogstavernes fysiske form. Via bogstavernes udformning får børnene ledetråde til, hvilke lyde der hører til hvilke tegn. Således får børnene selv brugt bogstavet A i et ord, endnu inden de er blevet introduceret til A’ets lyd af læreren. Jo flere billeder, historier og referencer børnene får til bogstavets abstrakte form, jo nemmere har de ved at knække den alfabetiske kode.

Med de nye pædagogiske læreplaner in mente er produktet udformet til børnehavebørn og eleverne i folkeskolens børnehaveklasse. Det er målrettet mod den første undervisning i alfabetet, men kan også bruges af ældre elever, der kræver specialundervisning.

Med projektet har vi skabt et produkt, der tager afsæt i eksisterende pædagogiske principper, samt en gruppe forskellige læreres erfaringer. Produktet er blevet til i samarbejde med lærere og elever, som har med læseundervisning at gøre til daglig.

line-p1.gif

Det Rumlige Alfabet:
– vækker børnenes interesse for alfabetet
– stimulerer flere sanser
– inspirerer lærere og pædagoger til anderledes undervisningsmetoder
– supplerer det eksisterende undervisningsmateriale
– gør undervisningen i alfabetet mere interessant og forståelig
– appellerer til den krops-kinæstetiske intelligens

Det enkelte bogstav:
– kommunikerer dets lyd tydeligt, så barnet får en oplevelse af lyden, før den introduceres
– adskiller sig mest muligt fra de andre bogstaver vha. taktile værdier
– indeholder eller inspirerer til flest mulige ord, dog ikke på bekostning af formlogik og æstetik
– konsonanterne er blå og vokalerne røde
– ord, som ikke har vokalernes rene lyd, er så vidt muligt undgået. Eksempelvis ord som ost (åst) og eventyr (æventyr)
– For at undgå lydforvirring, er ord så vidt muligt undgået, hvor en konsonant efterfølges af en anden konsonant. Eksempelvis kridt hvor barnet måske tror “kr” er én lyd og ét bogstav

Som eksempel kan Å – åbnes:
aaa1.gif

Hvert enkelt bogstav er beskrevet og illustreret under “Bogstaverne” i menuen.

Reklamer